120 path=flype194/homedir/beta/wp-content/uploads/2018/11/ДАЙДЖЕСТ-змін-в-охроні-здоровя.html
2018 рік був успішним
для медреформи.
19,5 млн українців обрали власно-
го лікаря — того, якому справді
довіряють.
Понад половину всіх комунальних
медзакладів було реорганізовано
в комунальні підприємства. Тепер
вони готові до роботи в конкурентних
умовах і незалежні від ручного керу-
вання «згори».
623 медзаклади уклали договори
з Національною службою здоров’я
та перейшли на нову модель «гроші
йдуть за пацієнтом». Ті, хто підписав
договір у «першу хвилю», вже з лип-
ня отримують виплати значно біль-
ші, ніж зазвичай. Доходи медиків
в цих закладах істотно зросли —
подекуди удвічі, а то й утричі.
Ті, хто підписав договір у «другу хви-
лю», отримали більші кошти в жовтні
і планують свій розвиток.
Усі бачать, що реформа рухаєть-
ся планомірно, і ці зміни неминучі.
Ті заклади «первинки», які ще не
встигли приєднатися, докладають
усіх зусиль, щоб у наступному році
не опинитися «біля розколотих
ночов».
До реформи почали долучатися
приватні медичні заклади: бізнес по-
бачив, що нова модель фінансуван-
ня вигідна. В цих закладах послуги
для людей також на 100% оплачує
Нацслужба здоров’я. Це стимулює
комунальні заклади підвищувати
рівень послуг та сервісні вимоги.
У сімейній медицині планка якості на-
дання послуг стала вищою, зявилася
конкуренція за пацієнта.
Сімейні лікарі, яким довіряють і яких
обирають пацієнти, зможуть отри-
мувати гідну заробітну плату. Ко-
штів на це закладено в держбюджет
достатньо.
Час рухатися далі. У 2019 році
ми розпочинаємо зміни в амбулатор-
ній допомозі. Тепер черга закладів
спеціалізованої допомоги ставати
комунальними некомерційними
підприємствами й самостійно розпо-
ряджатися своїми фінансами.
Правило те саме: хто краще на-
дає послуги, до кого йдуть люди,
той отримує більше грошей. Основ-
ний капітал медичного закладу —
його фахівці. Запорука фінансового
успіху — грамотний розподіл коштів,
який забезпечує необхідний рівень
технічного оснащення і приваблює
хороших спеціалістів.
У цьому випуску ми ділимося
планами реформи на наступний,
2019 рік. Плануйте свої дії так,
щоб бути серед її лідерів. Адже 2018
рік показав: хто перший розпочав
зміни у своєму закладі, той раніше
отримав кошти на гідну оплату праці
й розвиток.
ÂÂÂÂІÂкварта лЕлектронна
медична картка
ÂÂÂÂІІÂквартал«Доступні ліки»
через НСЗУ. Електронний
рецепт
ÂÂÂÂІІІÂквартал«Безкоштовна
діагностика». Електронне
направлення
ДАЙДЖЕСТÂ
ЗМІНÂВÂОХОРОНІÂЗДОРОВ'Я
11, ЖОВТЕНЬ 2018
MOZ.GOV.UA ЩОМІСЯЦЯ У КОЖНІЙ ОРДИНАТОРСЬКІЙ FB.COM/MOZ.UKR
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА СТІННІВКА
1
Рік закону про державні
фінансові гарантії
медичного обслуговування
Доктор Уляна Супрун,
в. Міністра охорони здоров’я
Основні етапи медреформи у 2019 році
2
Плани змін в охороні здоров’я у 2019 році
Настав час поговорити, які зміни
нас очікують наступного року.
Із середини року ми запускаємо
«Безкоштовну діагностику». По-
слуги в поліклініках будуть без-
коштовними тільки за направлен-
нями. Частина додаткових послуг
стане платною для всіх. Готуємось
впроваджувати електронні картки,
направлення, рецепти, листки не-
працездатності. Головні в рефор-
мі — громади.
БЕЗКОШТОВН АÂДІАГНОСТИКА
У 2019 році ми розпочнемо зміню-
вати систему для більш складних
та дорогих послуг — консультацій,
діагностики, аналізів.
Сьогодні базові аналізи та дослі-
дження можна зробити у сімейного
лікаря. Але часто для якісного вста-
новлення діагнозу потрібні додатко-
ві дослідження. Необхідно зверта-
тися до поліклініки або лабораторії.
Там пацієнтам нерідко доводиться
платити, і, як правило, неофіційно.
Із наступного літа ситуація почне
змінюватися: більшість консультацій
спеціалістів, найважливіші діагнос-
тичні дослідження, а також основні
аналізи за направленням сімейного
лікаря оплатить Національна служба
здоров’я.
Якщо ваш регіон приєднається
до програми «Безкоштовна діагнос-
тика», ви зможете направити паці-
єнтів на рентген, УЗД, мамографію,
ЕХО серця та інші діагностичні про-
цедури в будь-який заклад за ви-
бором пацієнта. Це може бути навіть
приватний заклад, який долучиться
до реформи.
Лабораторії й амбулаторні заклади,
які приєднаються до реформи, отри-
мають кошти від НСЗУ за виконані
аналізи та дослідження.
Як і у випадку з сімейними лікаря-
ми, реформа буде впроваджуватися
поступово — регіон за регіоном.
Коли ваше місто, район чи ОТГ при-
єднаються до реформи, на дверях
відповідних поліклінік буде розмі-
щено знаки програми «Безкоштовна
діагностика».
НАПРАВЛЕННЯ
Послуги в поліклініках будуть нада-
ватися безоплатно тільки за направ-
ленням лікаря первинки — в цьому
випадку їх оплатить Національна
служба здоров’я. Таким чином,
сімейні лікарі, терапевти і педіатри
зможуть бути більш упевнені, що
пацієнти спочатку звернуться
до них. Адже якщо вони підуть
до вузькопрофільного спеціаліста
без направлення, необхідно буде
оплатити таку консультацію само-
стійно, через касу. Заклади спеціа-
лізованої допомоги, які підпишуть
договори з НСЗУ, отримають додат-
кові кошти за надані послуги.
Отже, ми кажемо пацієнтам: «Якщо
не хочете платити, зверніться
по допомогу і направлення до сво-
го сімейного лікаря. Не маєте свого
лікаря? — Оберіть його. Ваш лікар
вас не влаштовує? — Змініть його.
Усе просто». І тільки від самого
лікаря тепер залежить, чи оберуть
пацієнти саме його.
Традиція шукати в себе всі відомі
та невідомі захворювання за допо-
могою Інтернету і самостійно відві-
дувати лікарів-спеціалістів має піти
в минуле. Це не тільки перенаванта-
жує систему, але й забирає дорого-
цінний час на лікування.
Також буде опубліковано єдиний
для всієї країни список додаткових
послуг поліклінік, які стануть
платними для всіх. Некритичні
для здоров’я послуги (бальнеоліку-
вання, масаж та інші), які де-факто
були платними, стануть такими
офіційно. Заклади зможуть зароб-
ляти додаткові кошти на розвиток.
КОМП’ЮТЕРИÂУÂЛІКАРІВ
Лікарі повинні витрачати час на паці-
єнтів, а не папери. У 2018 році ми зро-
били перші кроки у створенні елек-
тронної системи охорони здоров’я:
наприклад, декларації з лікарем
ми укладаємо он-лайн. Наступного
року ми запланували запуск нових
електронних інструментів.
Для кожного пацієнта сімейні лікарі
заведуть електронну медичну карт-
ку, до неї вноситимуть дані про його
здоров’я та лікарські призначення.
В електронний формат поступово пе-
рейдуть також направлення до спе-
ціалістів, рецепти на «Доступні ліки»,
листки непрацездатності.
Ці електронні інструменти зроблять
роботу лікаря простішою. Багато
хто з вас втомився від марної робо-
ти, заповнюючи десятки звітних
форм. А перехід на електронні карт-
ки передбачає автоматичний збір
статистики.
Для пацієнтів це теж важливо:
інформація буде зберігатися в єдино- буде зберігатися в єдино-
му місці без ризику втрати.
Детальніше про ці електронні інстру-
менти ми розкажемо в наступному
випуску Дайджесту.
ЗАВДАННЯÂДЛЯÂГРОМАД
Голови міст або об’єднаних громад
залишаються основними рушіями
медичної реформи. Саме вони роб-
лять так, щоб реформа торкнулася
саме вас.
У наступному році для них є три го-
ловні завдання.
По-перше, якнайшвидша реорганіза-
ція своїх медичних закладів у кому-
нальні некомерційні підприємства.
Поліклініка, амбулаторія, лікарня
повинні стати незалежними, перейти
від простого утримання на оплату
послуг за договором, укладеним
3
з Національною службою здоров’я.
Без цього заклади не зможуть при-
єднатися до реформи.
По-друге — комп’ютери. Українські
лікарі змінять папір та ручку на ноут-
бук чи планшет, і альтернативи цьому
немає. У 2019 році ми маємо досягти
100% забезпечення комп’ютерною
технікою сімейних лікарів та спеціа-
лістів поліклінік.
По-третє — залучення медиків.
Міністерство не змусить лікарів
силоміць переїхати в те чи інше міс-
течко чи село. Треба створити прива-
бливі умови, обладнати місце роботи
й життя, закупити необхідну техніку.
А оплати послуг від Національної
служби здоров’я буде достатньо,
щоб забезпечити медикам гідну
зарплату.
Останні два роки показали нам,
що навіть найсміливіші зміни можли-
ві, коли всі розуміють завдання і ба-
чать спільну мету. Така мета на 2019
рік: 80% звернень до медиків,
які регулярно потрібні кожному
з нас: консультації сімейного ліка-
ря, а також візити до спеціалістів,
аналізи та діагностичні процеду-
ри — повинні стати по-справжньому
безоплатними.
Це стане надійною базою для остан-
нього найважливішого кроку —
реформи лікарень, яка розпочнеться
у 2020 році.
«Плани змін в охороні здоров’я у 2019 році» — продовження
Централізована система
збору біоматеріалів
на Полтавщині
У Полтавській області запровадили
систему, яка дозволяє проводити
взяття біоматеріалу в кожній сільській
чи міській амбулаторії й доставляти
його в сучасні уніфіковані клініко-
діагностичні лабораторії. Це, за опера-
тивними дани ми, дозволило зеконо-
мити до
25%
Âбюджетних коштів.
Які ще переваги дає така система
і що було зроблено для її розгортання,
розповідає директор Департаменту
охорони здоров’я Полтавської облас-
ної держадміністрації Віктор Лисак.
На початку 2018 року в області при-
дбали обладнання та автомобілі
для програми. Для взяття крові
для лабораторних досліджень за-
купили закриті вакуумні системи
BD Vacutainer, для збору сечі — сте-
рильні ємності для сечі. Для тран-
спортування біоматеріалу закупили
контейнери, сумки-контейнери, сум-
ки-холодильники з холодоелемента-
ми. Їх розподілили в усі ЦПМСД об-
ласті, а також у ЦРЛ та міські лікарні,
Полтавську обласну клінічну лікарню
ім. М.В. Скліфосовського, Полтавсь-
кий кардіологічний диспансер.
З пунктів збору біоматеріал достав-
ляється до клініко-діагностичних
лабораторій міських та центральних
районних лікарень автомобілем.
35 автомобілів за договором постав-
лено на об’єднане автогосподарство,
далі автогосподарство передало
їх в оренду на всі центри ПМСД.
Таким чином, автомобіль Центру
об’їжджає всі підпорядковані
амбулаторії та відвозить зібраний
матеріал у лабораторію.
Для ефективної роботи ми розроби-
ли методичні рекомендації з викорис-
тання обладнання, провели інструк-
таж для завідувачів лабораторій
та лаборантів, а вони, у свою чергу,
навчили всіх, хто бере участь у пре-
аналітичному етапі лабораторних
досліджень.
Віктор Лисак, директор Департаменту
охорони здоров’я Полтавської ОДА
Кров беруть у закриті вакуумні системи BD Vacutainer.