Про створення Комунального некомерційного підприємства «Дубровицька районна стоматологічна поліклініка» Дубровицької районної ради

 

ПРОЕКТ

Україна

Рівненська  область

Дубровицька районна рада

(сьоме скликання )

Р І Ш Е Н Н Я

 від                     2018 р.                                                                               №

 Про створення комунального некомерційного підприємства «Дубровицька районна стоматологічна поліклініка» Дубровицької районної ради

Відповідно до статей 87-96,109 Цивільного кодексу України, статей 56,57 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» , до п.20 ч.1 ст.43, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи подання Дубровицької районної державної адміністрації, з метою забезпечення належної якості медичного обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька районна стоматологічна поліклініка» Дубровицької районної ради шляхом виділу її разом з об’єктом нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальних громад району зі складу стоматологічного поліклінічного відділення комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради за адресою м.Дубровиця, вул. Шевченка,60, Рівненської обл., 34100.
 2. Затвердити статут комунального некомерійного підприємства «Дубровицька районна стоматологічна поліклініка» Дубровицької районної ради (додаток 1).
 3. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька районна стоматологічна поліклініка» Дубровицької районної ради є правонаступником усіх прав і обов’язків комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради в частині надання стоматологічної допомоги, трудових та матеріально-фінансових відносин працівників стоматологічного поліклінічного відділення.
 4. Головному лікарю комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради Поліщуку О.К. передати майно стоматологічного поліклінічного відділення на баланс комунального некомерційного підприємства «Дубровицька районна стоматологічна поліклініка» Дубровицької районної ради згідно акту приймання-передачі. Вказаний акт подати на затвердження голові районної ради.
 5. На час проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Дубровицька районна стоматологічна поліклініка» Дубровицької районної ради призначити виконуючим обов’язки головного лікаря  завідувача стоматологічним поліклінічним відділенням Ляшенка Миколу Миколайовича.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічних питань, розвитку підприємництва та комунальної власності (БерестеньМ.І.).

 

Голова ради                                                       М.Кухарець                   

 

Проект підготовлений головним лікарем

КЗОЗ “Дубровицька центральна районна лікарня” __________О.Поліщуком, тел.2-01-87

Оприлюднений в мережі Інтернет за адресою: dubrmed.rv.ua

дата оприлюднення – 06.09.2018 р.

 

Додаток 1

до рішення районної ради

від _________ № ______

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“ДУБРОВИЦЬКА РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА”

ДУБРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

м. Дубровиця, 2018 р.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Комунальне некомерційне підприємство “Дубровицька районна стоматологічна поліклініка” Дубровицької районної ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичну стоматологічну допомогу населенню міста Дубровиця та Дубровицького району (далі – населення).
 2. Підприємство створене на підставі рішення Дубровицької районної ради  від __________ 2018 року № _____  шляхом виділу  разом з об’єктом нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад району зі складу стоматологічного поліклінічного відділення Комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради

Підприємство є правонаступником усіх прав і обов’язків  комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради в частині надання стоматологічної допомоги, трудових та матеріально-фінансових відносин працівників стоматологічного поліклінічного відділення.

 1. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад Дубровицького району, частина якої передана Підприємству.
 2. Засновником (Власником) та органом управління майном Підприємства є Дубровицька районна рада (надалі-Засновник). Координацію діяльності Підприємства здійснює уповноважений орган управління – Дубровицька районна державна адміністрація.
 3. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
 4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників Підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.
 5. Не вважається розподілом доходів (прибутків) Підприємства (в розумінні пункту 5 розділу 1 цього Статуту) використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
 6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Кодексом законів про працю України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, уповноваженого органу управління, цим Статутом та іншими нормативними документами.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

 1. Повне найменування українською мовою: комунальне некомерційне підприємство “Дубровицька районна стоматологічна поліклініка” Дубровицької районної ради.

Скорочене найменування українською мовою: КНП “Дубровицька стоматполіклініка»

 1. Юридична адреса: 34100, Рівненська область, місто Дубровиця, вул. Шевченка,60

 

 1. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

1.Основною метою діяльності Підприємства є:

1) надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення;

2) здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування захворювань зубо-щелепової системи;

3) організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

 1. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

1) здійснення медичної практики відповідно до ліцензії;

2) надання медичних стоматологічних та інших послуг, не заборонених чинним законодавством України, фізичним та юридичним особам, у тому числі на платній основі, відповідно до чинного законодавства;

3) участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та здійснення заходів з профілактики захворювань;

4) надання безоплатної медичної стоматологічної допомоги та безоплатних медичних послуг населенню та окремим категоріям населення, визначених чинним законодавством України;

5) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників підприємства;

6) організація надання населенню допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

7) забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря у визначеному законодавством порядку.

 1. Предметом діяльності Підприємства можуть також бути інші види діяльності, що здійснюються на підставі дозволу (ліцензії), згідно з чинним законодавством України.
 2. Підприємство може бути базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

1.Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

 1. Підприємство самостійно здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом управління (Дубровицькою районною державною адміністрацією), самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством України.
 2. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
 3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах Державного казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
 4. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.
 5. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис.
 6. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

 1. Майно підприємства є спільною власністю територіальних громад Дубровицького району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
 2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Засновника.
 3. Джерелами формування майна Підприємства є:

комунальне майно, передане Підприємству відповідно до законодавства України;

власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

кошти, отримані від співробітництва з іншими територіальними громадами;

кошти, отримані за договором про медичне обслуговування населення із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

кошти, отримані за будь-якими договорами з фізичними і юридичними особами;

бюджетні кошти;

цільові кошти;

кредити банків;

майно, придбане в інших юридичних або фізичних осіб;

майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі (державних, регіональних та місцевих);

майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 1. Статутний капітал Підприємства складають основні фонди, оборотні кошти, а також цінності, котрі передані на правах оперативного управління, вартість яких відображається в балансі, в загальній сумі 146920 грн. ( сто сорок шість тисяч дев’ятсот двадцять грн 00 коп)
 2. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
 3. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства України.
 4. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає до Уповноваженого органу управління.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

1.Підприємство має право:

1) звертатися в порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також установ, підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

2) самостійно організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;

3) укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами відповідно до законодавства України; здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;

4) володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах визначених законодавством та цим Статутом, а також орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення господарської діяльності;

5) здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

6) залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

7) співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами – підприємцями;

8) надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їхнім запитом;

9) створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України;

10) встановлювати вартість робіт і послуг, що надаються Підприємством, відповідно до законодавства;

11) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

 1. Підприємство:

1) створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніку безпеки, соціальне страхування;

2) здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством України.

 1. Обов’язки Підприємства:

1) керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом;

2) планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної державної політики в галузі охорони здоров’я;

3) створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

4) забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

5) розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників;

6) акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

7) забезпечувати надання медичних послуг населенню відповідно до чинного законодавства, галузевих стандартів та принципів доказової медицини;

8) отримувати спеціальні дозволи, ліцензії на діяльність у сфері медичних послуг та лікувально-профілактичної допомоги, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА КОНТРОЛЬ
  ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника (Дубровицької районної ради), Уповноваженого органу управління (Дубровицької районної державної адміністрації) та головного лікаря щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

2. Поточне керівництво діяльністю Підприємства здійснює головний лікар, який призначається на посаду на умовах контракту згідно з чинним законодавством.

3. Засновник :

1) визначає головні напрямки діяльності Підприємства згідно із Статутом, затверджує Статут Підприємства та зміни до Статуту Підприємства;

2) погоджує договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, інші договори відповідно до вимог чинного законодавства України;

3) здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад району і закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

4) приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства, призначає голову ліквідаційної комісії, затверджує ліквідаційний баланс.

 1. Головний лікар Підприємства:

1) безпосередньо підпорядковується Уповноваженому органу управління (Дубровицькій районній державній адміністрації) та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;

2) діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, в інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності, делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

3) самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством і цим Статутом до компетенції Засновника та Уповноваженого органу управління (Дубровицької районної державної адміністрації);

4) несе відповідальність за результати господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

5) користується правом розпорядження коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

6) забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7) подає на затвердження до Уповноваженого органу управління (Дубровицької районної державної адміністрації) фінансовий план, кошторис, план використання бюджетних коштів Підприємства;

8) забезпечує контроль за веденням і зберіганням медичної та іншої документації;

9) у строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

10) разом із головним бухгалтером несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку фінансової та статистичної звітності в установленому законодавством порядку;

11) у межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

12) приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства, а також вчиняє інші дії у сфері трудових відносин, передбачені законодавством про працю;

13) призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, головного бухгалтера Підприємства; призначає на посаду та звільняє керівників структурних підрозділів;

14) затверджує штатний розпис Підприємства;

15) забезпечує проведення колективних переговорів, укладання колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори та угоди”, виконання його вимог;

16) розробляє і затверджує форми і системи оплати праці в установленому порядку, встановлює працівникам Підприємства посадові оклади, премії, винагороди, надбавки і доплати на умовах, передбачених колективним договором та чинним законодавством України; вживає заходи для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам Підприємства, а також сплати передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

17) забезпечує раціональний добір кадрів, створює умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

18) відповідно до вимог чинного законодавства України має право укладати договори , угоди;

19) забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил;

20) вживає заходи щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечує додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

21) вживає заходи щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та щодо недопущення утворення заборгованості з неї;

22) затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер;

23) вирішує інші питання, не віднесені до компетенції Засновника, згідно із законодавством України, цим Статутом, контрактом між Уповноваженим органом управління (Дубровицькою районною державною адміністрацією) і головним лікарем Підприємства.

 1. У разі відсутності Головного лікаря Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин його обов’язки виконує заступник головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
 2. Уповноважений орган управління (Дубровицька районна державна адміністрація):

1) відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав Засновника (Дубровицької районної ради) на майно, передане Підприємству, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення соціальних та інших потреб;

2) укладає і розриває контракт з головним лікарем Підприємства та здійснює контроль за його виконанням відповідно до вимог чинного законодавства;

3) затверджує плани діяльності Підприємства та форми звітів про їх виконання;

4) затверджує фінансовий план, кошторис, план використання бюджетних коштів Підприємства та контролює його виконання;

5) проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства;

6) здійснює контроль за якістю та обсягами надання медичної допомоги, що надається Підприємством відповідно до вимог галузевих стандартів;

7) здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства;

8) здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

1. Структура Підприємства включає:

1) адміністративно-управлінський підрозділ;

2) допоміжні підрозділи, в тому числі господарчі;

3) лікувально-профілактичні підрозділи.

 1. Структуру Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджує головний лікар Підприємства.
 2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються головним лікарем.
 3. Штатну чисельність Підприємства головний лікар визначає на підставі фінансового плану Підприємства, затвердженого Уповноваженим органом управління (Дубровицькою районною державною адміністрацією).

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.

Представники первинної профспілкової організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

 1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
 2. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися головний лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.
 3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
 4. Право укладення колективного договору надається головному лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – первинній профспілковій організації.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.

 1. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їхніх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
 2. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат можуть встановлюватися у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

 1. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
 2. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку та законодавства України.

 

 1. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається законодавством України.

2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства та цільовим використанням майна здійснюють відповідні державні органи в межах їхніх повноважень та встановленого законодавством України порядку.

4. Контроль за якістю надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється відповідно до законодавства України.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду.

2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.

5.Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі в установлені законодавством України строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

 1. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

 1. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
 2. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
 3. Підприємство є таким, що припинило діяльність, від дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.
 4. У разі ліквідації Підприємства його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
 5. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

1.Цей Статут набирає чинності після його державної реєстрації.

2.Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Засновником.

3.Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

 

Заступник голови ради                                    О.Задорожний